آقای دکتر علی یاران

Dr. Ali Yaran

استاد تمام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (118837)

6
7

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • وزارت علوم،تحقیقات وفنآوری