آقای دکتر محمدمهدی اخویان

Dr. Mohammad Mahdi Akhavian

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ

Researcher ID: (366002)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور