دوفصلنامه فضای زیست

Life Space

نشریه "فضای زیست" به بررسی مبانی، جریان‌ها و رویدادهای مرتبط با فضای زیست انسان در حوزه مطالعات معماری، شهری و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای هنر می‌پردازد و در نظر دارد تا متناسب با زمینه تخصصی خود در مورد اهمیت آگاهی از معنا و ماهیت فضای زیست انسان به انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش‌ها و تجارب علمی در این زمینه اهتمام ورزد. بدین‌ترتیب "فضای زیست" می‌تواند نمود و چشم‌اندازی از تمامی فضاهایی باشد که به واقعیتی از حضور و زیستن آدمی موجودیت می‌بخشند و تلاش دارد فضاها را در ارتباط با انسان و ژرفای سکنی گزیدن او مورد مداقه قرار دهد و بر این اساس در مسیر ارتقای کیفی زیستن، حضور و سکونت انسان در فضا قدم بردارد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات