آقای دکتر محمدتقی پیربابایی

Dr. Mohamad Taghi Pirbabaei

استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179382)

74
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی