دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی

Journal of Islamic Crafts

قطب علمی هنر اسلامی (مستقر در دانشگاه هنر اسلامی تبریز)  در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب توسعه و ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، تحقیقات و تجارب علمی و هنری پژوهشگران داخلی و خارجی  اقدام به انتشار مجله «هنرهای صناعی اسلامی» نموده است. این نشریه به زبان فارسی، انگلیسی و ترکی (در قالب چکیده تفصیلی مقالات) منتشر می شود  و دربر گیرنده زمینه های مرتبط با هنرهای اسلامی خواهد بود.

دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی، در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

  1. طراحی و فرم در هنرهای اسلامی
  2. تکنیک و اجراء در هنرهای اسلامی
  3.  بررسی و نقد هنرهای اسلامی در دوره معاصر
  4.  مبانی نظری هنر اسلامی
  5.  تاریخ هنر اسلامی در ایران و جهان