آقای دکتر ایمان زکریایی کرمانی

Dr. Iman Zakariaee Kermani

دانشیار گروه آموزشی فرش، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (73226)

32
35

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی