آقای دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری

Dr. Alireza Khajeh ahmad atari

دانشیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414663)

12
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی