خانم دکتر بهاره تقوی نژاد

Dr. Bahareh Taghavinejad

استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (212279)

6
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی