آقای دکتر صمد نجارپور جباری

Dr. Samad Najarpour jabari

استادیار گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (417500)

12
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی