آقای دکتر مهدی کشاورز افشار

Dr. Mahdi Keshavarz afshar

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (349048)

7
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی