آقای دکتر حسن بلخاری قهی

Dr. Hasan Bolkhari Ghahi

استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183189)

18
57
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی