آقای دکتر فرهاد باباجمالی

Dr. Farhad Babajamali

استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409173)

6
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی