ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMS-10-30_004

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1396

چکیده مقاله:

گردشگری یک فعالیت مبتنی بر منبع است و وابستگی مستقیمی به جاذبهها و خدمات دارد، اما در عین حال توسعه موفقیتآمیز آن مستلزم پذیرش گردشگر توسط جوامع میزبان، بویژه در مناطق روستایی است. بنابراین درکواکنش جامعه محلی و عوامل موثر بر آن، در راستای مشارکت و حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعهگردشگری امری ضروری به شمار میآید. هدف این پژوهش، شناخت ادراک جامعه محلی نسبت به پیامدهای توسعه گردشگری در میان ساکنین روستای دماب، از توابع دهستان مهردشت در نجفآباد اصفهان بوده است. با مرور برخی از متون موجود، عمدهترین شاخصهای ارزیابی نگرش جوامع میزبان به توسعه گردشگری و پیامدهای آن در حوزههای مختلف محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی، شناسایی و با طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامهای، دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبه با ساکنین روستا گردآوری شد. مطابق نتایج حاصل از ارزیابی نگرش مردم محلی، توسعه گردشگری تاثیرات مثبت گستردهتری بر کالبد و تا حدی وضعیت اقتصادی ساکنین روستا داشته است، اما پیامدهای آن در زمینههای محیطی و اجتماعی، منفی و شدیدتر ارزیابی گردیده است. مثبت بودن ارزیابی جامعه محلی نسبت به تاثیرات اقتصادی و کالبدی میتواند ناشی از کوتاهمدت بودن بروز و ادراک این تاثیرات باشد، در حالیکه تاثیرات منفی در حوزههای حساستر محیطی و اجتماعی، در بلندمدت میتواند تاثیرات مثبت آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. لذا برنامهریزی برای مواجهه و مقابله منطقی با این تاثیرات، اقدامی لازم و ضروری به نظر میرسد، در غیر این صورت، چشمانداز توسعه گردشگری در این روستا چندان روشن و خوشبینانه نخواهد بود.

نویسندگان

عباس امینی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

سمیرا بختی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

فرهاد باباجمالی

استادیار دانشگاه هنر اصفهان