آقای دکتر احسان آقابابایی

Dr. Ehsan Aqababaee

Researcher ID: (397475)

4
20
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Film and ideology: narrative analysis of the student movement in Iranian Cinema (2001–2004) E Aqababaee, AG Barzian, A Hasanpour, K Müller Quality & Quantity 55 (1), 257-273
  •  Islamic Fundamentalism and Gender: The Portrayal of Women in Iranian Movies M Razaghi, E Aqababaee

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی