آقای دکتر حسین ابراهیمی ناغانی

Dr. Hossein Ibrahimi Naghani

استادیار صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367749)

4
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی