آقای دکتر ابوالقاسم دادور

Dr. Abolghasem Dadvar

استاد تمام دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178443)

39
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی