آقای دکتر احمد ندایی فرد

Dr. Ahmad Nedaei Fard

دانشیار طراحی صنعتی گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر دانشگاه الزهراء

فرد مهم علمی - Researcher ID: (392909)

4
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور