تحلیلی چند بر قالیچه های عرب جنی فارس

سال انتشار:

1389

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

316

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOLJAM-6-15_005

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

قالیچه های عرب جنی، مبین نگرش ویژه خالقان آن است که دستبافته هایی نادر و اسرارآمیز را در هنر ایران رقم زدهاند. برای اولین بار در سال 1371 دکتر پرهام نام این طایفه و دستبافته هایشان را وارد ادبیات فرش ایران نمود. برخالف ناشناخته بودن این طایفه در منابع مکتوب ادبی و تاریخی ایران، در کتب انساب عرب و تفاسیر قرآنی از طوایف جنی به تفصیل سخن رفته است.در روند شناخت قومی و اعتقادی این طایفه، ظاهرا باور به جن و گرایش به اسرار و رموز آن یکی از عوامل تاثیرگذار در خلق نگاره ها و محتوای قالیچه های عرب جنی بوده است. شناخت طوایف جنی عرب و باورهایشان، احتمال ارتباط نسبی و بینشی این طایفه مرموز و ناشناخته با آنان، گرایشهای توتمی خالقان قالیچه ها و دست یابی به تاثیرتلفیق فرهنگی سه تمدن مهم آسیای غربی بین النهرین ایران و هند درشکل گیری نگاره ها ازمهمترین یافته های این پژوهش می باشد تلفیق فرهنگی سه تمدن مهم آسیای غربی، بینالنهرین، ایران و هند در شکلگیری نگاره ها، از مهمترین یافته های این پژوهش میباشند

کلیدواژه ها:

نگاره های قالیهای عرب جنی فارس ، دست بافته های روستایی و عشایری فارس ، قالیها و قالیچه های عرب باف فارس ، ایالت عرب فارس ، قالی های ایلیاتی فارس

نویسندگان

ابوالقاسمدادور
ابوالقاسم دادور

دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)

اعظمرسولی
اعظم رسولی

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)