آقای دکتر عباس اکبری

Dr. Abbas Akbari

دانشیار، دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

Researcher ID: (186491)

3
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران