خانم دکتر فریده طالب پور

Dr. Farideh Taleb pour

دانشیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشگاه الزهرا ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180333)

6
30
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی