خانم دکتر مینو قره بگلو

Dr. Minou Gharehbaglou

استاد گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374302)

48
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

دکتر مینو قره بگلو دکتری تخصصی معماری را در سال 1391 از دانشگاه تهران در زمینه روانشناسی محیطی اخذ نموده است. در سال 2011 اقدام به گذراندن دوره تکمیلی در دانشکده معماری و طراحی شهری، دپارتمان معماری منظر دانشگاه تکنولوژی وين اتريش نموده است. عمده تحقیقات وی بر حوزه روانشناسی محیط و ویژگی های ادراکی فضایی محیط متمرکز است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی