آقای دکتر احمدعلی فرزین

Dr. Ahmad Ali Farzin

پژوهشکده نظر (دانشیار بازنشسته گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185610)

5
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی