آقای دکتر وحید مهدویان

Dr. Vahid Mahdavian

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (420410)

8

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی