آقای دکتر اصغر نظریان

Dr. Asghar Nazarian

استاد جغرافیای انسانی ، دانشکده علوم جغرافیایی، ،دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183626)

9
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی