آقای دکتر محمدرضا رضائی

Dr. MohammadReza Rezaei

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292872)

80
60

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی