ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای رئوف مصطفی زاده

Raoof Mostafazadeh

استادیار استادیار مرتع ،آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184837)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی رئوف مصطفی زاده در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات رئوف مصطفی زاده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل خطر روانگرایی در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستاندومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
2دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات سناریوهای مدیریت بیولوژیک روی ویژگی های سیل و فرسایش آبی در آبخیز رودخانه رامیان - استان گلستاندومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
3دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر روانگرایی با مدل SWM و ابزار سامانه های اطلاعات جغرافیایی در شهرهای واقع در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستانهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان1386
4دریافت فایل PDF مقالهتصمیمگیری چند معیاره در مدیریت یکپارچه آبخیز ( مطالعه موردی : آبخیز رامیان - استان گلستان )چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
5دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی آبخیز رامیان - استان گلستان)چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMSپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل RUSLE و GISدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدای از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
9دریافت فایل PDF مقالهتهیه و ارزیابی نقشه فرسایش خاک حوزهی آبخیز روضه چای ارومیه با استفاده از GIS و مدل RUSLEدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای برآورد آبدهی جریان و عوامل مؤثر بر آن در حوضه آبریز گرگانروددومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین مولفههای هیدروگراف در زیرحوزههای آبخیز آغلاغان- چای اردبیل با هیدروگراف واحد مصنوعیاشنایدردومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
12دریافت فایل PDF مقالهکاربرد منحنی تجمعی در تعیین شدت نفوذ در حوزه آبخیز جعفرآباد استان گلستاندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
13دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل مخزن خطی نش در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیلدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب براساس دیاگرام شولر مطالعه موردی قطور چای، خویدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تئوری ران در ایستگاه پل بهراملو استان آذربایجان غربیدومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت اکولوژیکی حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیلسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت1398
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آسیب پذیری اقلیمی بر اساس تغییرپذیری فصل های خشک و مرطوب در زیرحوزه های آبخیز سامیان، استان اردبیلسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت1398
18دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIGنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
19دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای با استفاده از GISنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
20دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شاخص فقر آب در اولویت بندی آبخیزها در استان اردبیلششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396
21دریافت فایل PDF مقالهتعیین و مقایسه مقادیر شاخص امنیت بوم شناختی سیمای سرزمین در زیرحوزه های آبخیز بیله درق، اردبیلاولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
22دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل فرسایش خاک با استفاده از مدل SEIM در زیرحوزه های آبخیز ایریل، اردبیلاولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات دبی و رسوب با استفاده از آزمون من-کندال در حوضه نیر، استان اردبیلاولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سناریو تبدیل کاربری مرتع به کشاورزی بر تولید رواناب حوزه آبخیز ایماناولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
25دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی حوضه های استان اردبیل بر اساس شاخص های منحنی تداوم جریاناولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
26دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منحنی فروکش جریان روزانه در رودخانه خیاوچای مشگین شهرچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین همبستگی مکانی دبی جریان رودخانه های استان اردبیل با استفاده از شاخص مورانچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوزه های آبخیز استان اردبیلچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
29دریافت فایل PDF مقالهکاربست دوره های خشکسالی هواشناسی با استفاده از نمایه های مبتنی بر بارش در استان آذربایجان غربیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
30دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جریان ورودی به مخزن سد یامچی اردبیل تحت سناریوهای تغییر اقلیماولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
31دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل بیلان در شبیه سازی دبی جریان ماهانه ایستگاه های بدون آماردهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
32دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مکانی شاخص میزان معرف بودن بوم سازگان در حوزه آبخیز کوزه تپراقی، اردبیلدهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
33دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات دما و بارش ناشی از تغییر اقلیم در حوزه آبخیز نیرچای اردبیلدهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات شاخص های حدی بارندگی در ایستگاه باران سنجی نمیندهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399

مقالات رئوف مصطفی زاده در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد روش های جبری و زمین آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجنفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
2دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه ها در هیدروگراف سیل در حوزه آبخیز عموقین، استان اردبیلفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه متغیرهمجله آمایش جغرافیایی فضا1394
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز بالانج چای با استفاده از سنجه های سیمای سرزمینفصلنامه جغرافیا و توسعه1398
5دریافت فایل PDF مقالهتغییر پاسخ هیدروگراف واحد آبخیز در اثر احداث سازه های کوتاه تاخیریمهندسی آبیاری و آب ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تامین آب شرب شهرستان هندیجانمهندسی آبیاری و آب ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهتعیین سهم مشارکت مولفه های هیدروگراف در جریان رودخانه ای برخی از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیلمهندسی آبیاری و آب ایران1396
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های ترسیمی و فیلتر های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه های استان اردبیلپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رسوب‎نمود و حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربیپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
10دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیلمهندسی آبیاری و آب ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل الگو و شرایط وقوع بارش های منجر به سیل در سال های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیلفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات پیوستگی و الگوی کاربری اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز زولاچای، سلماسمجله آمایش جغرافیایی فضا1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 46 بار

نمودار تولید سالانه مقالات رئوف مصطفی زاده

تماس با رئوف مصطفی زاده


به اشتراک گذاری صفحه رئوف مصطفی زاده

پشتیبانی