آقای دکتر سید عبدالهادی دانشپور

Dr. Abdolhadi Daneshpour

عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179796)

25
32

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی