خانم دکتر زینب عادلی

Dr. Zeinab Adelli

هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402963)

3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران