آقای دکتر مسعود الهی

Dr. Masoud Elahi

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336939)

14
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی