آقای محمد باقر رکنی

Mohamad Bagher Rokni

دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177517)

4
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران