آقای دکتر علی حسین حسین زاده

Dr. Ali Hossein Hossein Zadeh

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (381210)

22
63
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی