آقای دکتر بهرام بیات

Dr. Bahram Bayat

استاد دانشگاه دفاع عالی ملی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347002)

3
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی