پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_POK-10-3_002

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر نحوه نگرش به عملکرد نیروی انتظامی در شهر تهران اجرا شده است. براین اساس» پس از بررسی اجمالی تاریخچه موضوع. رابطه مباحث نظری اعتماد» احساس امنیت و رضاپتمندی به عنوان متغیرهای مستقل یا متغیر وابسته نگرش شهروندان برای ترسیم مدل نظری» تعیین و از فرضیات تحقیق سنجشن به غمل آمد. روش پژوهش حاضر به صورت پیمایشی از نوع همبستگی است و از نظر معیار کاربرد یک بررسی کاربردی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقی ساخته به انجام رسیده است. جامعه آماری» کلیه افراد بالای ۱۸سال اند و تعداد نمونه ها پراساس فرمول اندازه گیری ک زکرآن به-حجم ۰ نفر تعیین شد. از روش نمونه گیری چند مرحله ای که از تر کیب روش های طبقه ای» خوشه ای و سیستماتیک و تصادفی انتخاب شده» اطلاعات در ۵ منطقه تهران جمع آوری شده است. مهم ترین یافته های آماری نشان می دهند که بین «امنیت ذهنی» و «امنیت عینی» تفاوت معناداری وجود دارد و از طرفی بیشترین عواملی که باعث رضایت مردم از سازمان ها از جمله پلیس می شود» حفظ احترام افراد و پاسخگویی مناسب به نیازهای آنهاست. نتایج به دست آمده از آزمون های آماری» حاکی از آن است که از میان سه متغیر مستقل» متغیرهای رضایتمندی (احترام» صداقت و پاسخگویی) و احساس امنیت (امنیت مالی و فکری) بر نحوه نگرش به عملکرد نیروی انتظامی تاثیر معنادار و مثبت دارند و متغیر اعتماد (اعتماد بین شخصی) کمترین رابطه را نشان می دهد.

نویسندگان

بهرام بیات

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

مهدی بهرامی

کارشناس ارشد علوم اجتماعی