بررسی و تحلیل سلامت اجتماعی کارکنان ناجا ( مطالعه مرودی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PHRJRL-4-32_001

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1402

چکیده مقاله:

سلامت اجتماعی از جمله مفاهیم جدید در علوم اجتماعی است که در کنار دو مفهوم سلامت روانی و سلامت جسمی مورد توجه جدی قرار گرفته است. با این مقدمه هدف این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در بین کارکنان ناجا می باشد که نمونه موردی آن کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ می باشد. از الگوی کییز و شاپیرو(۲۰۰۴) برای ساخت چارچوب نظری استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی-تبیینی از نوع میدانی (پیمایشی) بوده و از بین جامعه آماری کارکنان نیروی انتظامی تهران بزرگ در سال ۱۳۹۱ با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۶۰ نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استانداردکییز و شاپیرو(۲۰۰۴) برای سلامت اجتماعی عام و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش سلامت اجتماعی سازمانی، حضور در تشکل های اجتماعی، میزان باورهای مذهبی و سیمای جمعیت شناختی نمونه تحقیق بوده است. سلامت اجتماعی عام و سلامت اجتماعی سازمانی با توجه به میانگین بدست آمده(۵۷/۸۰ و۲۳/۷۲) از مقیاس ۱۰۰ در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارد. بر اساس نتایج تحقیق بین کارکنان مرد و کارکنان زن، در متغیر سلامت اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده نشده است. کارکنان متاهل نیروی انتظامی تهران بزرگ نسبت به کارکنان مجرد، از سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند .