آقای دکتر اصحاب حبیب زاده

Dr. Ashab Habibzade

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313220)

26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی