آقای محمدرضا انبیائی

Mohammadreza Anbiaii

دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176359)

5
1
5
9

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

سوابق استادی

  • مربی آزاد اسلامی تهران مرکز(1392-تاکنون )
  • مربی آزاد اسلامی تهران مرکز(1391-تاکنون )

تحصیلات تخصصی