دوفصلنامه یافته های علوم تربیتی

مجله یافته های علوم تربیتی توسط دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) افغانستان منتشر می شود.

این نشریه به صورت دوفصلنامه در حوزه های مرتبط با علوم تربیتی منتشر می شود.