آقای فرهاد درویشی

Farhad Darvishi

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین

Researcher ID: (183389)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران