آقای دکتر محمد زاهدی اصل

Dr. Mohammad Zahedi Asl

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181951)

3
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی