آقای دکتر سید محمد طالشی

Dr. Seid Mohammad Mahdizadeh

دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312861)

1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور