آقای دکتر محمدرضا آهنچیان

Dr. mohammad reza ahanchian

استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182772)

48
81
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی