ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدرضا آهنچیان

Mohamad Reza Ahanchian

دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182772)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا آهنچیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمدرضا آهنچیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبهره وری و مسئله اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش عالیاولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور1382
2دریافت فایل PDF مقالهنوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه : راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیریهمایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری1388
3دریافت فایل PDF مقالهدرسهایی برای طراحی و اجرای برنامه توسعه آموزش:مرور تجربه های آمایش آموزش عالی ایران 1390-1389اولین همایش ملی آموزش در ایران 14041390
4دریافت فایل PDF مقالهارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزشگروهینخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی1390
5دریافت فایل PDF مقالهکاربست نظریه سازنده گرایی در آموزشهای مبتنی بر وب سازمانها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانیهمایش علوم مدیریت نوین1391
6دریافت فایل PDF مقالهنقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق یادگیری خودراهبراولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت1390
7دریافت فایل PDF مقالهسنجش میزان آمادگی سرمایه انسانی شرکت برق منطقه ای خراسان و تدوین برنامه توسعه ای برای آنانبیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق1391
8دریافت فایل PDF مقالهضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانیدومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مطلوب نیاز سنجی آموزشی مدیران (با رویکرد نیاز سنجی تخصصی در اثر بخشی آموزش های سازمانی)دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها1391
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل گسست درآمایش آموزش عالی و سیاست های توسعه علم و فناوری کشوردومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیانهمایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان1392
12دریافت فایل PDF مقالهانتقال یادگیری از محیط آموزش به محل کار در سازمانها و عوامل مؤثر بر آنکنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار1393
13دریافت فایل PDF مقالهنقش توسعه حرفهای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار1393
14دریافت فایل PDF مقالهبهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار1393
15دریافت فایل PDF مقالهنشانه ها و پیامدهای مدرنیت در نظام آموزش و پرورش ایرانکنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1394
16دریافت فایل PDF مقالهسیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضویدومین کنگره ملی علوم انسانی1390
17دریافت فایل PDF مقالهشناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانهااولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
18دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسهکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
19دریافت فایل PDF مقالهتبیین فرایند کسب دانش در آموزش پرستاریهشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
20دریافت فایل PDF مقالهتکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمانپنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1395
21دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانیپنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1395
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر برنامه ریزی نیروی انسانی پس از بحران های طبیعی بزرگ: مطالعه موردی: زلزله 1382 شهر بمسومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری1395
23دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانیسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی1395
24دریافت فایل PDF مقالهآموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانیسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی1395
25دریافت فایل PDF مقالهکاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمانسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی1395
26دریافت فایل PDF مقالهبرنامه توسعه فردی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای اعضای هییت علمیسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین انجام پژوهش کاربردی و بنیادی با رشد علمی و پژوهشی اعضای هییت علمیدومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران1396
28دریافت فایل PDF مقالهفاصله قدرت و نقش آفرینی رهبری آموزشیکنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1396
29دریافت فایل PDF مقالهدا مهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران1397
30دریافت فایل PDF مقالهابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران1397
31دریافت فایل PDF مقالهفراصدایی مدرن و پیامدهای حکومت مندی مدارسکنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر1397
32دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ سکوت: دژ پنهان در برابر دموکراسی در مدارسکنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر1397
33دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیراننخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه1398
34دریافت فایل PDF مقالهشناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پرورینخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه1398
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دانشگاه ها بر مقیاس نظام های رتبه بندی جهانی با رویکرد EFQMششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1397
36دریافت فایل PDF مقالهتبیین تحلیل عملکرد کارشناسان ناپیوسته اتاق عمل بر اساس برنامه آموزش دانشگاهی: یک مطالعه کیفیدومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور1398

مقالات محمدرضا آهنچیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهنقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشبینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان: مطالعه تطبیقی دانشگاههای دولتی با دانشگاههای غیردولتی مشهدفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1392
2دریافت فایل PDF مقالهنقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه ای وپیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبیفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1391
3دریافت فایل PDF مقالهوضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسیفصلنامه جستارهای نوین ادبی1390
4دریافت فایل PDF مقالهسبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمانپژوهش نامه مدیریت تحول1392
5دریافت فایل PDF مقالهدر جستجوی مشارکت: درک تجربه خیران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران)دوفصلنامه علوم اجتماعی1394
6دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورشپژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت1392
7دریافت فایل PDF مقالهآرمان شهرگرایی و تحول آموزش و پرورشپژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت1393
8دریافت فایل PDF مقالهسیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللیپژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت1395
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویانپژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی1393
10دریافت فایل PDF مقالهسنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازهاپژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی1394
11دریافت فایل PDF مقالهنقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان ایرانی و آمریکاییفصلنامه علوم اجتماعی1392
12دریافت فایل PDF مقالهساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیرانفصلنامه اندازه گیری تربیتی1393
13دریافت فایل PDF مقالهارتباط سبک تصمیم گیری و یادگیری خود راهبر در دانشجویان هوشبریفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1394
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1394
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهدپژوهشهای مدیریت عمومی1396
16دریافت فایل PDF مقالهنقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخ صهای رهبری تحولیفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 135 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدرضا آهنچیان

تماس با محمدرضا آهنچیان


به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا آهنچیان

پشتیبانی