آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی

Dr. Bakhtiar Shabani

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180714)

1
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی