معصومه عارف

عضو هیئت علمی و مدیر گروه موسسه آموزش عالی عطار

Researcher ID: (401583)

27
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو فعال انجمن صنفی مدیران منابع انسانی

مقالات کنفرانسهای داخلی