بررسی اولویت میزان رضایتمندی سرمایه های انسانی در ابعاد ۱۱ گانه کارکنان سازمانفرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 173

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_034

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

چکیده مقاله:

نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و مهمترین دارایی سازمانها شناخته می شود، و همچون سایر منابع و سرمایه ها بدون مدیریتصحیح از بین خواهد رفت و یا به درستی به کار گرفته نخواهد شد.این پژوهش به دنبال بررسی و اولویت بندی میزان رضایتمندیسرمایه های انسانی در ابعاد ۱۱ گانه کارکنان سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد است. برای تجزیه و تحلیل داده هایجمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی، که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق است مورد بررسی، سپس آمار تحلیلی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ برای جمع آوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. با استفاده از ادبیات موجود، محقق چند عامل را شناسایی و پرسشنامه با هدف اولویت بندی عوامل موثر برجابجایی کارکنان بر اساس آزمون t-test تدوین گردید. کارکنان سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد که دارای قراردادهای غیرحجمی (مستقیم با شهرداری) هستند به روش سرشماری و به کمک نرم افزار PLS جهت بررسی و تحلیل روایی و پایایی قرار گرفت. برای بررسی روایی مدل بیرونی از دو معیار روایی همگرا و معیار روایی واگرا استفاده شد. به کمک بررسی های تحقیق در خصوص اولویت میزانرضایتمندی سرمایه های انسانی در ابعاد ۱۱ گانه، کدام یک حس نامطلوب را در کارمندان سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداریمشهد به عنوان سرمایه های جبران ناپذیر آن سازمان برانگیخته است. تمرکز این پژوهش بیشتر بر روی نیروهایی است که تقاضایجابجایی برون سازمانی داشته اند

کلیدواژه ها:

سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ، تقاضای جابجایی ، رضایتمندی ، سرمایه انسانی

نویسندگان

محمد جواد صفاران

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی رفتار سازمانی و منابع انسانی ، موسسه آموزش عالی عطار مشهد

معصومه عارف

استادیار گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی عطار مشهد