آقای دکتر مهدی محسنیان راد

Dr. Mehdi Mohsenian-Rad

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181955)

3
25
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

لیسانس روزنامه نگاری و رادیو وتلویزیون – فوق لیسانس تحقیق در ارتباط جمعی – دكترای جامعه شناسی عضو هیأت علمی با درجه استاد تمامی دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی