آقای دکتر هادی خانیکی

Dr. Hadi Khaniki

استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176779)

5
76
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی