آقای دکتر حسین بهروان

Dr. Hossein Behravan

استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182216)

12
36
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی