یعقوب فروتن

Yaghoob Foroutan

دانشیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

Researcher ID: (269622)