آقای دکتر جعفر توفیقی داریان

Dr. Jafar Towfighi

استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176206)

68
18
4
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی