ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 875

فایل این مقاله در 40 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIERA-8-24_003

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف ارزیابی الگوی راهبری دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وتایید الگوی اکتشافی انجام شد، که قبلا توسط کسکه و همکاران تدوینشده بود. الگوی یادشده ، با استفاده ازطرح اکتشافی آمیخته و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه ژرفنگر بهصورتانفرادی با 21 نفر از اعضای هیئتعلمی، مدیران ارشد پیشین و فعلی آموزش عالی و دانشگاه های دولتی وصاحبنظر در حوزه مسائل آموزشعالی انجامشده بود. برمبنای یافته های حاصل از بخش کیفی پژوهش،پرسشنامه و مدل اولیه مفهومی طراحیشده و درنهایت با مشارکت 329 تن از اعضای شورای دانشگاه های 22دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شد. تحلیلهای بخش کمی به منظور شناختروابط بین عوامل بهدستآمده و تعمیمیافتههای بخش کیفی انجام گرفت که شاخصهای برازندگی مدل حاکیاز برازش مطلوب دادهها با مدل مفهومی تدوینشده بود. نتایج پژوهش نشاندهنده 14 مقوله کلی هست که درقالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (بسترهای حقوقی و قانونی و بینش مدیریتی)؛ پدیده محوری (کیفیتمشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه)؛ شرایط زمینهای(عوامل سازمانی: ارتباط بین نهادهای بالادستی و هویتدانشگاه: نقش دانشگاه در چشمانداز توسعه)؛ شرایط مداخلهگر (شرایط سیاسی: کنش های سیاسی؛ شرایطاجتماعی فرهنگی: همکنشی جامعه و دانشگاه؛ عوامل اقتصادی: اثرات و بازده اقتصادی دانشگاه؛ عوامل تاریخی:تکوین راهبری دانشگاه در ایران)؛ راهبردهای راهبری (راهبردهای مغز افزاری و راهبردهای سازمان افزار) وپیامدها(افزایش شفافیت و پاسخگویی؛افزایش کارایی و اثربخشی و بهبود فرآیندها) بهدستآمده است که عواملموثر بر فرآیند راهبری دانشگاه و روابط آنها را نمایان میکنند.

نویسندگان

شهاب کسکه

دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی

محمد حسن پرداختچی

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

زهرا صباغیان

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

جعفر توفیقی

استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • داوری اردکان ،ی احمد) .(1389جایگاه هیئتامنا در نظام آموزشعال یا ...
 • پژوهش، سال 15شماره ،59صص.34-7 ...
 • ذاکر صالحی،غلامرضا) .(1386بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی ماده 49قانون برنامه ...
 • پژوهش و برنامهریزی آموزشعالی،گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. ...
 • صالح ،ی علیاکبر و طجرلو، رضا ) .(1375هیئتهای امنای دانشگاهها ...
 • مجموعه مقالات اولین سمینار هیئتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی ...
 • تحقیقاتی.. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول. ...
 • کسکه، شهاب) .(1386ارزیابی عملکرد هیئتهای امنا. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس ...
 • شورای اسلامی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. ...
 • کسکه، شهاب و ایرانمنش، مهدی) .(1389آسیبشناسی راهبری دانشگاهها و موسسات ...
 • آموزشعالی و پژوهشی. ارائهشده در دومین همایش ملی آموزشعالی، اصفهان. ...
 • کسکه، شهاب؛صباغیان، زهرا؛ توفیقی، جعفر و ایرانمنش، مهدی) .(1392تدوین الگوی ...
 • دانشگاهها. پایاننامه دوره دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ...
 • کسکه، شهاب و محب زادگان، یوسف) .(1389توسعه راهبری دانشگاهها از ...
 • مولفههای عملکردی هیئتهای امنا و روند پژوهی کارکردها و ترکیب ...
 • برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی. سال دوم، شماره .5 ...
 • مختاری امیر مجدی، گیتی) .(1381نمونهگیری: روش و ها کاربردها. له ...
 • استنلی. تهران: پژوهشکده آمار. ...
 • محقق داماد، س دی مصطفی ) .(1375نقدی بر قانون تشک ...
 • انتشارات علمی و فرهنگی، مجموعه مقالات اولین سمینار هیئتهای امنای ...
 • موسسات آموزشعالی و مراکز تحقیقاتی. چاپ اول. ...
 • محمد نژاد عال ی،ینیزم ی وسف و کسکه، شهاب ) ...
 • دانشگاههای یا ران و کشورهای منتخب. تهران: مرکز تحقیقات سیاستهای ...
 • گزارش نهایی طرح  ...
 • Amaral, A., Meek, V.L. and Larsen, I.M. (eds.) (2003): The ...
 • Education Managerial Revolution , Dordrecht/Boston, MA/London, ...
 • Andresani, G. and Ferlie, E. (2006): Studying Governance within the ...
 • Public Sector andWithout: Theoretical and Methodological Issues, ...
 • Public Management Review, 8(3) (pp. 415–432). ...
 • Braun, D. and Merrien, F.-X., (eds) (1999): Towards a Model ...
 • for Universities A Comparative View, London: Jessica Kingsley ...
 • Caron, J. V. (2009): Reframing the Work of the Board: ...
 • Institutional Chang, Pennsylvania University. Available at: ...
 • http://www.proquest.com ...
 • Cornforth, c.(2003): the Governance of Public and Non-Profit ...
 • Orgaanizations, Available at: http://www.sage.com. ...
 • Dill, D. (1996): Higher Education Markets and Public Policy, Higher ...
 • Education Policy, 10 (3–4) (pp. 167–185). ...
 • Ferlie, E., Musselin, C. and Andresani, G. (2009): ‘The Governance ...
 • Higher Education Systems: A Public Management Perspective’, in ...
 • University Governance, Springer Science ...
 • Fullan, M. & Scott, G. (2009). Turn Around Leadership for ...
 • Education. John Wiley & sons. ...
 • Kehm, B. and Lanzendorf, U. (2006): Germany: 16 Länder Approaches ...
 • Reform. In Kehm, B. and Lanzendorf (eds.): Reforming University ...
 • Governance – Changing conditions for research in four European ...
 • Countries, Bonn, Lemmens. ...
 • Kogan, M. and Hanney, S. (2000): Reforming Higher Education, Higher ...
 • Education, Policy Series 50, London/Philadelphia, PA, Jessica ...
 • Kooiman, J. (2003): Governing as Governance, London, Sage. ...
 • Jia, Cai Lun(2009): Governance and Institutional Mission Chang: the Role ...
 • of Boards of Trustees in Institutional Transformation. Utah University. ...
 • Available at: http://www.proquest.com ...
 • Kenan, W.R. (2002) . A theoretical base for organizational communication ...
 • study. http://www.runet.edu/~spchweb/chapters/chp3 .pdf. ...
 • McGuinness, A. C. (2005): The states and higher education, In ...
 • Altbach, R. O. Berdahl, & P. J. Gumport (Eds.), American ...
 • education in the twenty-first century: Social, political, and economic ...
 • challenges (pp. 198-225). Baltimore, MD: Johns Hopkins University ...
 • Miller E. (2011): Public Highr Education Governing Boards: the Role ...
 • Social Networks, Michigan State University. ...
 • Musselin, C. (2005): Change and Continuity in Higher Education ...
 • Governance Lessons drawn from Twenty years of National Reforms in ...
 • European Countries, In Bleiklie, I. and Henkel M. (eds.), Governing ...
 • Knowledge: A Study of Continuity and Change in Higher Education. ...
 • Festschrift in Honour of Maurice Kogan, ...
 • Dordrecht/Berlin/Heidelberg/New York, Springer. ...
 • Stone, D. (1997): Policy Paradox: The Art of Political Decision ...
 • Tapper T. (2007) : The Governance of British Higher Education ...
 • Struggle for Policy Control, Dordrecht/Berlin/Heidelberg/New York, ...
 • نمایش کامل مراجع